kim jesteśmy?
 
Kościół Boży w Polsce (Church of God) jest Kościołem chrześcijańskim, który legalnie działa w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o decyzję Szefa Urzędu Rady Ministrów. Został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Będąc częścią Kościoła Bożego (Church of God) z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych, reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, który uformował się na przełomie XIX i XX wieku i który jest obecnie najszybciej rozwijającym się i największym nurtem chrześcijańskim na świecie. Dzisiaj nurt ten reprezentują liczne Kościoły Zielonoświątkowe, Kościoły Charyzmatyczne, Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim oraz grupy charyzmatyczne w wielu tradycyjnych Kościołach protestanckich i w Kościele Prawosławnym. Religioznawcy szacują, że dzisiaj na całym świecie jest ponad 500 milionów charyzmatycznych chrześcijan. Ruch ten powstał na przełomie XIX i XX wieku, w wyniku modlitw oraz poszukiwań tych, którzy pragnęli powrotu chrześcijaństwa, jakie jest opisane w Nowym Testamencie. Samo słowo "charyzmat" oznacza "dar łaski" (z gr. charis - łaska) i charakteryzuje sposób obdarowywania ludzi przez Boga. Wiąże się ściśle z przeżyciami Kościoła nowotestamentowego, opisanymi w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim. W dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa zostali ochrzczeni Duchem Świętym i wówczas rozpoczęli pracę misyjną zwiastując Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Poszli na cały świat głosząc ewangelię, uzdrawiając chorych, wypędzając demony, wskrzeszając z martwych i podnosząc ludzi z ich upadków. Dzisiaj to doświadczenie jest żywe dla członków ruchu charyzmatycznego na całym świecie, ponieważ "Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam" (List do Hebrajczyków 13: 8). Nasze nauczanie i formy nabożeństw są naśladowaniem życia pierwszych Kościołów chrześcijańskich.

Kościół Boży jest najstarszym protestanckim Kościołem zielonoświątkowym. Jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku i związane są z ruchem uświęceniowym, zwanym także "Wesleyan Holiness revival", który narodził się w kręgach organizujących misje namiotowe amerykańskich metodystów w połowie XIX wieku. Miał on na celu odnowę moralną i zjednoczenie amerykańskich protestantów po wojnie secesyjnej. Obecnie Kościół Boży liczy około 8 milionów wyznawców na całym świecie, będąc szczególnie aktywnym w krajach trzeciego świata w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Do Europy pierwsi misjonarze ruchu dotarli w latach dwudziestych XX wieku. W Polsce liczba zielonoświątkowców oraz charyzmatyków protestanckich szacowana jest na 25 tysięcy wiernych, a członków katolickich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na ponad 100 tysięcy. Kościół Boży w Polsce działa jako związek dziewięciu autonomicznych kościołów lokalnych. Poza tym prowadzona jest praca misyjna w dwóch miastach. Kościół posiada wydawnictwo - Instytut Wydawniczy "Compassion", który wydał już ponad 20 książek w języku polskim. Prowadzimy Centrum Pomocy Humanitarnej, świetlicę dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, itd.

Kościół Boży w Polsce podobnie jak i inne protestanckie kościoły ewangeliczne (m. in. Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan) gromadzi osoby, które podjęły świadomą decyzję zawierzenia Bogu i przyjęły chrzest w wieku dorosłym przez całkowite zanurzenie w wodzie.

Zgodnie z nauką Pisma Świętego wierzymy, iż przyczyną problemów, z którymi boryka się ludzkość (choroby, ubóstwo, zniewolenia, odrzucenie, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy psychiczne) jest grzech, czyli życie bez Boga. Pierwszy człowiek swoją decyzją w raju doprowadził całą ludzkość do upadku i przez grzech zło zaczęło panować na ziemi. Apostoł Paweł napisał, iż "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" oraz że "zapłatą za grzech jest śmierć". To postawiło całą ludzkość skażoną przez grzech pierworodny w szczególnym miejscu - w sytuacji bez wyjścia. Ale Bóg, który kocha człowieka, postanowił zmienić tę sytuację. Dlatego zesłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna, aby wziął na krzyż wszelki grzech, a wraz z nim jego konsekwencje - choroby, ubóstwo, odrzucenie, itd. Bóg oferuje swoje zbawienie, czyli przebaczenie wszelkich grzechów, z łaski przez wiarę. To, co może uczynić człowiek, to uznać, iż Jezus umarł za jego grzechy, oraz poddać swoje życie Bogu starając się żyć według Bożego Słowa.

Dzisiaj wielu ludzi oraz organizacji stara się rozwiązać palące ludzkość problemy. Narastająca przestępczość, nieuleczalne choroby, alkoholizm, narkomania, ubóstwo, to liczne z długiej listy problemów, na które wydaje się, że nie ma ostatecznego rozwiązania. Wierzymy, że rozwiązanie problemów jest w Bogu. Świetnie ilustruje to wywiad, jaki przeprowadziła fińska dziennikarka z kaznodzieją Kalevim Lehtinenem. Na pytanie, dlaczego głosi ludziom Słowo Boże zamiast zająć się pomocy głodującym ludziom w krajach trzeciego świata, odpowiedział pytaniem: Czy świat krajów bogatych nie posiada wystarczających nadwyżek żywności, aby nakarmić wszystkich głodujących, a także środków transportu potrzebnych do dostarczenia tej żywności? Co w takim razie jest prawdziwym problemem? Czy nie jest to zepsuta ludzka natura, charakteryzująca się brakiem miłości do ludzi? Tylko Bóg może tak zmienić człowieka, że naprawdę zacznie on szukać dobra innych ludzi tak jak swojego. Nie mówiąc o tym, że Bóg może w ponadnaturalny sposób uzdrowić człowieka, uwolnić go ze zniewoleń, uzdolnić do pełnoprawnego życia w społeczeństwie.

Bóg, nasz dobry Niebieski Ojciec, jest zainteresowany każdym człowiekiem i pragnie zmiany jego życia. Bóg nigdy nie pogodził się z utratą serc ludzkich, które zostały zajęte przez grzech, przynoszący zniszczenie. Choroba, niepewna przyszłość, ubóstwo, odrzucenie, samotność, uzależnienie, brak poczucia bezpieczeństwa, to tylko niektóre z konsekwencji życia bez Boga. Dlatego Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozwiązać te problemy. W swoich działaniach jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na dotkniętych wszelkimi cierpieniami, chorobami, ubóstwem, alkoholizmem, narkomanią i wpływem środowisk patologicznych. Pragniemy pomagać całemu człowiekowi - w jego problemach natury fizycznej, psychicznej oraz duchowej.
 
strona internetowa  Church of God =>>
 
należymy do Aliansu Ewangelicznego w Polsce www.aliansewangeliczny.pl